fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Amb efectes 1 d'agost de 2018, les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat que compleixin els requisits següents:

- Tenir més de 65 anys.

- No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.

- No percebre ingresos per a la realització de treball.

- No percebre rendiments de capital, d'activitats econòmiques o guanys patrimonials.

veuran incrementada la seva pensió, ja que aquesta es determinarà aplicant a la base reguladora que correspongui el percentatge del 56% i a partir de l'1 de gener de 2019 del 60%.

Aquesta mesura es independent de la pujada adicional de les pensions segons disposa la Llei de Pressupostos Generals per al 2018 amb efectes retroactius de l'1 de gener de 2018.

calendario contribuyente