fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Amb la publicació al BOE del Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de juliol, s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms i és millora la protecció per cessament d’activitat que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023

Novetats:

        La cotització dels treballadors autònoms s’efectuarà per trams en funció dels rendiments nets anuals (als ingressos de totes les activitats econòmiques es deduiran les despeses necessàries per la seva obtenció i una deducció addicional del 7% o del 3% en autònoms societaris).

        El Real Decreto Ley 13/2022 ha aprovat les taules de 15 trams pels exercicis 2023, 2024 i 2025 i unes taules reduïdes en el cas que es prevegin obtenir rendiments inferiors al Salari Mínim Interprofessional, amb unes bases de cotització mínimes i màximes a cada tram per escollir la base de cotització per l’any següent (adjuntem taula aprovada per l’any 2023).

        Durant l’any, els autònoms podran canviar la seva base de cotització fins a 6 vegades en funció de la previsió de rendiments nets. Al final d’any, es regularitzaran les cotitzacions en funció dels rendiments reals obtinguts, ingressant les quotes que corresponguin si els rendiments nets han estat superiors als previstos o sol·licitant la devolució en cas contrari.

        S’aproven unes bases de cotització mínimes per l’any 2023 de 1.000.- euros per als autònoms societaris i els autònoms familiars col·laboradors.

        La coneguda com a tarifa plana per a nous autònoms passa a ser de 80 euros mensuals durant 12 mesos, que només es prorrogarà uns altres 12 mesos quan els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

calendario contribuyente