fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

La publicació del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de desembre que entra en vigor el dia 1 de gener de 2023 porta tot un seguit de mesures fiscals i econòmiques que passem a enumerar:

 - Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 la reducció de l’IVA del 5% a la venda de “pellets” procedents de la biomassa i llenya utilitzats en sistemes de calefacció i a l’energia elèctrica (potencia inferior o igual a 10kW).

 - S’aprova una ajuda destinada als agricultors per l’increment de preu del gasoil consumit consistent en 0,20 euros per litre de gasoil adquirit l’any 2022 i destinat exclusivament a us agrari. Es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de 2023 amb la sol·licitud de devolució de l’Impost sobre Hidrocarburs.

 - S’aprova una altra ajuda destinada als agricultors per la compensació de l’increment de costos per l’augment de preu dels fertilitzants a raó de 20 euros per hectàrea en conreus de secà i 55 euros per hectàrea en conreus de regadiu d’acord amb les superfícies declarades a la PAC de 2022 (no es concediran ajudes quan l’import sigui inferior a 200 euros).

 - Fins al 30 de juny de 2023, s’aplicarà un IVA del 5% a les vendes d’oli d’oliva i llavors i les pastes alimentaries i del 0% als productes següents:

        Pa comú, massa de pa comú congelada i pa comú congelat.

  • Farina panificable.
  • Llet.
  • Formatges.
  • Ous.
  • Fruites, verdures, llegums, hortalisses, turbercles i cereals.

 En aquest sentit, haureu de modificar els programes informàtics si es el cas, per aplicar correctament el nou tipus d’IVA a les vendes realitzades a partir del dia 1 de gener de 2023.

- S’aprova una ajuda directa de 200 euros per persones físiques que durant l’any 2022 hagin estat autònoms o assalariats i hagin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros i tinguin un patrimoni inferior a 75.000 euros a 31 de desembre de 2022. Pel còmput d’aquests imports es tindrà en compte el cònjuge o parella de fet i es podrà sol·licitar a partir del 15 de febrer de 2023.

calendario contribuyente